Om XploR XR

XploR XRs GENERELLE BETINGELSER – Gældende fra juli 2020

Indhold

XploR XRs GENERELLE BETINGELSER – Gældende fra juli 2020

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Generelt:

2. Indgåelse af aftale:

3. Leveringsbetingelser:

4. Særlige vilkår for abonnementer:

5. Priser og fakturering:

6. Konsulent, udvikling og supportydelser:

7. Betalingsbetingelser:

8. Ejendoms‐ og ophavsret:

9. Reklamationsret:

10. Ændring af forretningsvilkår og priser:

11. Ændring i produkter:

12. Ansvarsbegrænsning:

13. Kundens ansvar:

14. Udstyr, systemer og forbindelse:

15. Kundens data:

16. Persondataforordning:

17. Overdragelse:

18. Non disclosure, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr:

19. Force Majeure:

20. Tvister:

DATABEHANDLERAFTALE

2.0 Omfang

3.0 Databehandlerens forpligtelser

3.2 Medarbejderforhold

3.3 Dokumentation for overholdelse af forpligtelser

3.4 Sikkerhedsbrud

3.5 Bistand

4.0 Tilsynsret

5.0 Brug af underdatabehandler

6.0 Databehandling udenfor instruksen

7.0 Behandling og videregivelse af personoplysninger

8.0 Instruks

9.0 Fortrolighed

10.0 Varighed og ophør af databehandleraftalen

 

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Generelt:

Såfremt intet andet udtrykkeligt er aftalt parterne imellem, XploR XR Aps (herefter kaldet XR) og Kunden, er

disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gældende for enhver aftale indgået mellem XR og Kunden, og

uanset på hvilket grundlag. Medmindre andet er aftalt, må XR anvende Kundens navn på referencelister og

i markedsføring.

2. Indgåelse af aftale:

Aftalen er indgået, når XR har modtaget en underskrevet bekræftelse/tilbud med datoangivelse, eller

accept pr. mail på fremsendt bekræftelse/tilbud. Det gælder dog ikke hvis der er fejl i tilbuddet, som

Kunden har eller burde have opdaget, f.eks. en trykfejl i købesummen eller produktnavne. Alle oplysninger

vedrørende data, tilbud, brochurer og prislister er omtrentlige og er kun bindende for XR såfremt skriftlig

aftale om fast pris herom foreligger. Såfremt intet andet er angivet, er skriftlige tilbud gældende i 14 dage

fra tilbudsdato. Kunden kan kun annullere eller ændre en Aftale efter skriftlig godkendelse fra XR.

Forudbetalte abonnementer og andre ydelser krediteres ikke.

3. Leveringsbetingelser:

Leveringsbetingelserne vil fremgå af Aftalen. Leveringstiden er, hvor intet andet er anført, altid i forhold til

dato for aftaleaccept. Forsinkelse berettiger ikke Kunden til at hæve aftalen, medmindre Kunden skriftligt

ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid.

Levering af programmeringsopgaver foregår ved overgivelse af software via XR´s ftp, på e‐mail, datamedie

eller online. XR påtager sig intet ansvar for følgeskader ved installation af software foretaget af Kunden.

Levering sker ab XR´s adresse medmindre andet er aftalt.

Levering af hardware, workshop samt konsultation mv. foregår, medmindre andet er aftalt, ab XR’s adresse

– hvilket betyder at kørsel må påregnes som en naturlig merudgift ift. tilbud; medmindre det er angivet i

tilbuddet.

4. Særlige vilkår for abonnementer:

Bindingsperiode abonnementer er 12 mdr. fra aftaleindgåelse, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Herefter kan abonnementer opsiges med 6 måneders varsel. Brugere skal opsiges med minimum 5

hverdages varsel, inden udløb af en måned, dog skal der altid være minimum 1 fuld bruger tilknyttet

abonnementet. Opsigelse skal ske skriftligt til kontakt@xplorxr.dk med angivelse af produkter, bruger ID og

ydelser, der opsiges, samt angivelse af kontaktoplysninger, hvortil XR kvitterer for opsigelsen. Opsigelsen er

først gyldig når Kunden har modtaget bekræftelse på opsigelsen fra XR. Opsigelse kan ikke ske telefonisk

eller ved nedlukning eller flytning af data. Bekræftelsen på fra XR sker skriftligt på e‐mail eller pr. post til

Kundens adresse jf. de af Kunden senest oplyste kontaktoplysninger. Opsigelsesvarslet for XR er på 2

måneder. Udebliver betalingen i mere end 14 dage fra forfaldsdatoen, kan XR efter påkrav med 3 dages

 

varsel lukke for adgangen omgående, lukke for til support og stoppe leverancer, indtil udestående er betalt.

Såfremt Kundens adgang skal genetableres faktureres Kunden kr. 5.000,00 i genetableringsafgift.

5. Priser og fakturering:

Prisen for ydelser/produkter, herunder opstartsomkostninger, licenser m.v. fremgår af Aftalen eller

bestillingsformularen. Licenser, oprettelse, moduler og Klippekort betales ved aftaleindgåelse. Timer

faktureres løbende ugevis jf. forbrugte antal timer. Køb at Klippekort skal betales forud før det kan

anvendes, og har en gyldighedsperiode på maksimalt 12 måneder. Klippekort refunderes ikke og der kan

ikke modregnes i andre type ydelser. Opsigelsen er først gyldig når Kunden har modtaget bekræftelse på

opsigelsen fra XR. Samtlige priser og beløb angivet af XR er udelukkende estimater og kan ikke betragtes

som fast pris, og er ikke bindende for XR, medmindre andet er aftalt skriftligt med Kunden. Alle priser er

eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter.

6. Konsulent, udvikling og supportydelser:

XR fakturerer for ydet konsulent, support‐ eller udviklingsassistance til en fast timesats. Timesatsen er

gældende inden for normal arbejdstid, som er mandag til og med torsdag mellem kl. 08.00 – 16.00 og

fredag mellem kl. 08.00 – 15.30. Konsulentassistance som ydes uden for normal arbejdstid vil blive

faktureret til forhøjede timesatser og der afregnes opstarts gebyr på kr. xxxxx. Konsulentassistance som

ydes i tidsrummet 16.00 ‐ 20.00 mandag og til og med torsdag og 15.30 – 20.00 på fredage vil blive tillagt

50 % af den gældende timesats. Konsulentassistance som ydes i weekender og helligdage samt i

tidsrummet 20.00 ‐ 08.00 på hverdage vil blive tillagt 100 % af den gældende timesats. XR fakturerer alle

timebaserede ydelser pr. påbegyndt ½ time. Afregning på klippekort sker pr. påbegyndt kvarter. Se i øvrigt

den til enhver tid gældende prisliste. Medmindre andet er aftalt, afregnes den medgået tid som XR´s

medarbejdere har forbrugt, herunder tid til support, koordinering, projektstyring, møder,

mailkorrespondance, afklaring med 3. part leverandør, adgang til kundens løsning, installation,

konfiguration, udvikling, tilretninger, opsætning, test, fejlsøgning, problem analyse, dokumentation og

undervisning m.m. Kørsel (Kilometer), køre‐/rejsetid og eventuelle øvrige transportomkostninger, herunder

broafgifter debiteres særskilt. Kørsel (Kilometer) afregnes efter statens takster. Køretid mellem Kundens

adresse og XR adresse afregnes efter 50 % af den gældende timesats. XR forbeholder sig ret til uden varsel,

at ændre på timesats og prisstruktur.

7. Betalingsbetingelser:

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Eventuelle indsigelser mod fakturaer skal meddeles XR inden 5 arbejdsdage efter fakturadato. Herefter

anses fakturaen som godkendt af Kunden. Hvis betalingsfristen overskrides, har XR ret til at påskrive

morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykkergebyr. Rentetilskrivningen er 2 % pr. påbegyndt

måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykkergebyret er pr. rykker kr. 250,00. Ligeledes har XR ret til i

flg. Renteloven, at opkræve et kompensationsgebyr på kr. 310,00. Kunden har ikke ret til at tilbageholde

betaling eller til at foretage modregning. Udebliver betalingen i mere end 14 dage fra forfaldsdatoen, kan

XR efter påkrav med 3 dages varsel stoppe leverancer, og lukke for adgang og anden service, indtil

udestående er betalt. XR kan forlange refusion af dokumenterbare udgifter i forbindelse hermed.

8. Ejendoms‐ og ophavsret:

Ved køb af licenser bevarer XR ejendomsretten til standardsoftware efter lovgivningen herom, indtil den

aftalte købesum er erlagt. Ved specialfremstillet software, produkter udviklet af XR, eller hvor XR står som

udvikler/leverandør af en brancheløsning eller vertikal, erhverver Kunden alene en brugsret til det leverede

standardsoftware og tilrettede software og til de i Aftalen angivne antal brugere. XR bevarer således enhver

 

rettighed til det leverede herunder ejendoms‐ og ophavsretten til software, dokumentation og lignende.

Ændringer i software, dokumentation og lignende, videreoverdragelse eller kopiering heraf (bortset fra

sikkerhedskopiering) er ikke tilladt. For standardsoftware gælder endvidere rettighedsindehaverens

licensbetingelser.

9. Reklamationsret:

Kunden er forpligtet til at teste den jf. aftalegrundlaget leverede løsning/ydelse umiddelbart efter XR har

givet meddelelse om at ydelsen eller del-ydelsen er afsluttet og er klar til test. Inden for de første 14 dage,

med mindre andet er aftalt skriftligt, efter leveringen af ydelser eller del‐ydelser skal kunden have testet

det leverede grundigt og melde eventuelle rettelser tilbage til XR. Indberettede rettelser vil blive

sammenholdt med aftalegrundlaget for leverancen, og udbedret jf. denne aftale, eller udført på medgået

tid. Ved ibrugtagning af ydelsen eller dele af ydelsen, anses Kunden for at have godkendt ydelsen.

Leverancen er ligeledes accepteret når kunden er gået i drift med løsningen. Programmering og andet

udviklingsarbejde, der udføres direkte på Kundens installation, er ikke omfattet af ovenstående

reklamationsperiode. Ved denne type opgaver skal Kunden ved udviklingsarbejdets afslutning straks teste

og godkende det udførte arbejde. Eventuel reklamation skal således ske straks efter arbejdets afslutning.

Ved konsulent og support ydelser er kunden forpligtet til at teste det leverede grundigt og melde

eventuelle rettelser tilbage til XR inden 5 arbejdsdage, hvorefter opgaven genoptages på medgået tid med

mindre andet er aftalt skriftligt. Efter 5 arbejdsdage uden indsigelser anses Kunden for at have godkendt

ydelsen. Der er ingen reklamationsret, eller garanti på løsninger, der er leveret og installeret af 3. part.

10. Ændring af forretningsvilkår og priser:

XR forbeholder sig retten til, til enhver tid, at ændre handelsbetingelserne, samt nærværende vilkår.

Ændringer vil blive meddelt Kunden. Bagatelagtige ændringer, der ikke påfører Kunden tab eller forøgede

omkostninger træder i kraft når de varsles. Ændringer, der ikke er af bagatelagtig karakter skal varsles med

minimum 2 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Kan Kunden ikke acceptere ændringerne kan

Kunden opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af kvartalet.

11. Ændring i produkter:

I den standard software som XR udbyder, men som licenseres fra underleverandører (producenten), kan

der fra producentens side ske ændringer i form af opdateringer, releases, nye versioner m.v. som XR ikke

har indflydelse på. Ændringer som følge af sådanne nye opdateringer, releases, nye versioner træder i kraft

når producenten eller XR opdaterer den pågældende software, og det kan ske uden varsel. Større

ændringer i form af opdateringer, releases, nye versioner m.v. af software udviklet af XR varsles minimum 2

hverdage før ændringerne træder i kraft. Kunden skal være opmærksom på at sådanne ændringer kan

medføre at Kunden skal foretage ændringer af Kundens eget system og opsætningen heraf.

Ændringer som følge af opdateringer, releases, nye versioner m.v. træder i kraft når XR opdaterer den

pågældende software. Større ændringer varsles med minimum 2 hverdage før ændringerne træder i kraft.

Kunden skal være opmærksom på at sådanne ændringer kan medføre at Kunden skal foretage ændringer af

Kundens eget system og opsætningen heraf.

Kunden kan rekvirere assistance hos XR til sådanne ændringer på de til enhver tid gældende generelle

salgs- og leveringsbetingelser vilkår for sådanne ydelser, der afregnes til medgået tid.

 

12. Ansvarsbegrænsning:

 

XR´s ansvar i tilfælde af fejl fra XRs side begrænses til afhjælpning af disse fejl. XR kan ikke gøres ansvarlig

for Kundens direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data, og disses reetablering,

tab af goodwill, fejlbehæftede data, følge tab, forøget intern arbejdsindsats samt omkostninger eller

skader, der opstår, mens produktet anvendes af Kunden og dennes brugere, eller som følge af forsinket

levering eller anden afvigelse i forbindelse med levering eller efterfølgende tillægsleverancer og leverancer

af serviceydelser m.m. Må Kunden i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af XR´s

forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles XR, som herefter vil fremkomme med

forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Kunden kan dog ikke gøre XR

ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, medmindre aftale herom skriftligt er indgået mellem

Kunden og XR. XR´s direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med Kundens

eventuelle misligholdelse af en indgået Aftale dækkes af Kunden. XR fraskriver sig ansvaret for fejl og

mangler ved standardsoftware der ikke er udviklet af XR. XR´s ansvar består i sådanne situationer alene i at

omgående at fejlmelde over for producenten.

13. Kundens ansvar:

Det er Kundens pligt, til enhver tid, at oplyse XR om de korrekte kontaktoplysninger såsom adresse, CVR-

nummer, telefon, e‐mail og evt. betalingsoplysninger, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger

benyttes til henvendelser, fakturering, opsigelser og aftaleudfærdigelser m.fl. Det er Kundens ansvar, at

overholde alle givne retningslinjer både hvad angår skriftligt samt mundtlige vejledninger. Kunden er

ansvarlig for, at oplysninger og data til brug for etablering og ændringer i Aftalen er fyldestgørende. XR er

ikke ansvarlige for mangler eller uhensigtsmæssigheder, som kan henføres til utilstrækkelige eller forkerte

oplysninger fra Kunden. Kunden indestår og garanterer, at servere og lagringsmedier under Aftalen ikke

benyttes til indsamling, registrering, lagring, bearbejdning eller manipulation af data i strid med

lovgivningen, eller til indsamling af ulovlige data, herunder opkobling til ulovlige links, samt at

driftsplatformen ikke på anden måde benyttes i strid med de til enhver tid gældende love og forskrifter.

Kunden forpligter sig til at anvende XR´s produkter på en sådan måde, at der ikke herved krænkes

gældende love, forskrifter og immaterielle rettigheder samt i øvrigt at medvirke til, at sådanne krænkelser

ikke kan finde sted.

XR´s produkter må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet

internettet. Såfremt XR konstaterer overtrædelser af Kundens forpligtelser, som anført ovenfor eller

strafbare forhold, dette uanset hvilket lands love, der ligger til grund for lovbruddet, betragtes det som

væsentlig misligholdelse, og XR kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede Aftale og således

afbryde enhver forbindelse til Kundens produkter.

Kunden skal sikre at der er fri og uhindret adgang til Kundens løsning, servere, lokal drev i det omfang det

er nødvendig for at sikre en smidig leverance eller support. Er der ikke fri og uhindret adgang, vil opgaven

med at genetablere adgang blive afregnet efter medgået tid.

14. Udstyr, systemer og forbindelse:

Det forudsættes, at Kunden som minimum har det nødvendige IT udstyr til at afvikle den valgte løsning. XR

tager ikke ansvar for ydelsesevnen af Kundens IT‐udstyr, eller om dette IT‐udstyr er forenelig med

produkter leveret af XR. Det forventes, at den generelt anvendte software er opdateret, og at der er den

nødvendige båndbredde på internetforbindelse. Kunden accepterer, at tilgængeligheden til produkterne

kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk, ISP, elektroniske‐, computer‐,

kommunikationsproblemer eller ‐svigt, og at XR ikke er ansvarlig for sådanne problemer og/eller svigt.

Fremtidige ændringer i produkterne foretaget af underleverandører (producenten) kan betyde, at der må

 

stilles yderligere/andre krav og forudsætninger for Kundens brug af produkterne og ydelserne. XR vil

forsøge at varsle sådanne ændrede forudsætninger og krav med længst muligt varsel.

XR kan kun garantere ydelsesevnen for IT-udstyr såfremt XR har leveret dette i forbindelse med Kundens

løsning. Kunden må påregne udgifter i forbindelse med opdateringer af både hardware og software. XR kan

ikke holdes ansvarlig for merudgifter i forbindelse med disse opdateringer.

15. Kundens data:

Partnerne er enige om, at Kunden ejer og frit kan disponere over egne data. Kunden accepterer, at eksport

af Kundens data sker efter medgået tid, og ved abonnements produkter skal eksport af data aftales med XR

minimum 5 hverdage inden abonnementets ophør. XR forbeholder sig ret til at slette Kundens data ved

abonnementets ophør. XR har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt. Der tages daglig

backup af alle Cloud data omfattet af Kundens abonnement.

16. Persondataforordning:

Ved accept af disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer man desuden XR Databehandleraftale.

17. Overdragelse:

Kunden er ikke berettiget til at sælge/udleje/udlåne eller på anden måde overdrage eller overføre retten til

brug af programmerne, koncepter, forretningsmodeller eller andre rettigheder eller forpligtelser i henhold

til disse betingelser til tredje mand uden XRs forudgående skriftlige samtykke. XR forbeholder sig ret til helt

eller delvis at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser til tredjemand.

18. Non disclosure, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr:

XR bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, knowhow m.v. der er udviklet eller

anvendt af XR til leverance af XR´s produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow, herunder tekniske

dokumenter og udstyr, som Kunden har udleveret til XR i forbindelse med opfyldelse af aftalen, må af XR

kun benyttes til udførelse af sit virke for Kunden. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne

imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale.

19. Force Majeure:

XR står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, forårsaget af

begivenheder, der ligger uden for XR´s rimelige kontrol.

20. Tvister:

Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige

regler i det indbyrdes forhold mellem XR og Kunden. Værneting for eventuelle tvister er Retten i Viborg.

 

DATABEHANDLERAFTALE

1.0 Databehandleraftalen indgås imellem den dataansvarlige og databehandleren der tilsammen kaldes

“Parterne” og hver for sig en “Part”. Aftalen godkendes og underskrives imellem parterne ved indgået

samarbejde.

1.1 Som led i den Dataansvarliges indgåelse af aftale om levering af visse ydelser foretager

Databehandleren behandling af personoplysninger, som den Dataansvarlige er ansvarlig for.

 

1.2 Databehandleren skal overholde Persondataloven (lov nr. 421 af 31. maj 2000 med senere ændringer)

med tilhørende bekendtgørelser.

1.3 Databehandleren skal fra 25. maj 2018 i stedet for Persondataloven overholde Persondataforordningen

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger)

med tilhørende retsakter samt heraf afledt national lovgivning.

1.4 Det er et krav i såvel Persondataloven som Persondataforordningen, at der mellem den Dataansvarlige

og Databehandleren indgås skriftlig aftale om den behandling, som skal foretages. Denne

Databehandleraftale udgør sådan skriftlig aftale.

 

2.0 Omfang

2.1 Denne Databehandleraftale og tilhørende instruks omfatter alle typer personoplysninger, som

behandles af Databehandleren i henhold til den mellem Parterne indgåede aftale. Der er tale om følgende

oplysningstyper:

Almindelige oplysninger: Alle øvrige oplysninger, som ikke er følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk

overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger, oplysninger om seksuelle

forhold og orientering samt oplysninger om strafbare forhold – på sigt også genetiske og biometriske.

2.2 Databehandleren bemyndiges til at fortage behandling af personoplysninger på den Dataansvarliges

vegne på vilkårene fastsat i Databehandleraftalen.

 

2.3 Databehandleren må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den

Dataansvarlige (”Instruks”). Denne Databehandleraftale udgør Instruksen ved accept af XRs salgs- og

leveringsbetingelser (se øverst på denne side).

2.4 Databehandleren må, i det omfang andet ikke følger af Databehandleraftalen, benytte alle relevante

hjælpemidler, herunder IT-systemer.

 

3.0 Databehandlerens forpligtelser

3.1 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

3.1.1 Databehandleren har ansvaret for at gennemføre fornødne (a) tekniske og (b) organisatoriske

foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal gennemføres under

hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne, den pågældende

behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål, risiciene af varierende sandsynlighed og alvor

for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, og i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, jf.

pkt. 1.2 og 1.3.

3.1.2 Sikkerhedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til

beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, som ændret ved

 

bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001) skal tillige overholdes, såfremt der er tale om behandling af

personoplysninger for den offentlige forvaltning.

3.1.3 Databehandleren er altid berettiget til at implementere alternative sikkerhedsforanstaltninger under

forudsætning af, at sådanne sikkerhedsforanstaltninger som minimum opfylder eller giver større sikkerhed.

Databehandleren kan ikke uden den Dataansvarliges skriftlige forudgående godkendelse foretage

forringelse af sikkerhedsforholdene.

3.1.4 Såfremt det i pkt. 3.1.3 anførte fører til skærpede sikkerhedsforanstaltninger i forhold til det allerede

aftalte mellem Parterne i medfør af denne Databehandleraftale, implementerer Databehandleren, så vidt

det er muligt, sådanne foranstaltninger, forudsat at Databehandleren modtager betaling herfor, jf. pkt.

3.1.5.

3.1.5 Omkostninger forbundet med sådan implementering af foranstaltninger, jf. pkt. 3.1.4, afholdes af den

Dataansvarlige og er således Databehandleren uvedkommende. Databehandleren er endvidere berettiget

til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid, som

sådan implementering måtte medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for

eventuel betaling til underdatabehandleren.

 

3.2 Medarbejderforhold

3.2.1 Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren,

har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

3.2.2 Databehandleren skal sikre, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for

hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde Databehandlerens

forpligtelser over for den Dataansvarlige.

3.2.3 Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren,

kun behandler disse i overensstemmelse med Instruksen.

 

3.3 Dokumentation for overholdelse af forpligtelser

3.3.1 Databehandleren skal på skriftlig anmodning dokumentere overfor den Dataansvarlige, at

Databehandleren:

a) overholder sine forpligtelser efter denne Databehandleraftale og Instruksen.

b) overholder bestemmelserne i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, for så vidt angår

de personoplysninger, som behandles på den Dataansvarliges vegne.

3.3.2 Databehandlerens dokumentation heraf skal ske inden rimelig tid.

 

3.4 Sikkerhedsbrud

3.4.1 Såfremt Databehandleren måtte blive bekendt med et persondatasikkerhedsbrug, hvorved forstås et

brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret

videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde

behandlet, er Databehandleren forpligtet til uden unødig forsinkelse at søge at lokalisere sådan brud og

 

søge at begrænse opstået skade i videst mulig omfang, samt i det omfang det er muligt reetablere

eventuelt mistede data. Det er den Dataansvarliges ansvar at underrette diverse myndigheder ved brud på

sikkerheden og individet.

3.4.2 Databehandleren er endvidere forpligtet til uden unødige forsinkelse at underrette den

Dataansvarlige om brud på persondatasikkerheden. Databehandleren skal herefter uden unødige

forsinkelse, i det omfang det er muligt, give skriftlig meddelelse til den Dataansvarlige, som så vidt muligt

skal indeholde:

a) En beskrivelse af karakteren af bruddet, herunder kategorierne og det omtrentlige antal berørte

registrerede og registreringer af personoplysninger.

b) Navn på og kontaktoplysninger for databeskyttelses rådgiveren.

c) En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet.

d) En beskrivelse af de foranstaltninger, som Databehandleren eller underdatabehandleren har truffet eller

foreslår truffet for at håndtere bruddet, herunder foranstaltninger for at begrænse dets mulige

skadevirkninger.

3.4.3 For så vidt det ikke er muligt at give de i pkt. 3.4.2 anførte oplysninger samlet, kan oplysningerne

meddeles trinvist uden yderligere unødig forsinkelse.

3.4.4 Tilsvarende er underdatabehandlere pålagt uden unødig forsinkelse at underrette Databehandleren i

overensstemmelse med pkt. 3.4.2 og 3.4.3.

3.4.5 Den Dataansvarlige skal ikke meddele sikkerhedsbrud til diverse myndigheder, hvis det er

usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder

eller frihedsrettigheder. Den dataansvarlige skal alene meddele sikkerhedsbrud til de registrerede, hvis der

er en høj risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

 

3.5 Bistand

3.5.1 Databehandleren skal i fornødent og rimeligt omfang bistå ved den Dataansvarliges opfyldelse af

dennes forpligtelser ved behandling af personoplysninger, der er omfattet af denne Databehandleraftale,

herunder ved:

a) behandlingssikkerhed

b) anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheder

c) underretning om brud på persondatasikkerheden til registrerede

d) konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse

e) forudgående høringer

 

3.5.2 I den forbindelse er Databehandleren berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin

sædvanlige timetakst for al Databehandlerens arbejdstid i medfør af dette pkt. 3.5, som sådan aftale måtte

 

medføre for Databehandleren, ligesom den Dataansvarlige hæfter for eventuel betaling til

underdatabehandleren.

 

4.0 Tilsynsret

4.1 Databehandleren skal på den Dataansvarliges anmodning give den Dataansvarlige tilstrækkelige

informationer til, at denne kan påse, at Databehandleren har truffet de nødvendige tekniske og

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

4.2 I det omfang den Dataansvarlige tillige ønsker, at dette skal omfatte den behandling, som sker hos

underdatabehandlere, oplyses Databehandleren om dette. Databehandleren indhenter herefter

tilstrækkelige oplysninger fra underdatabehandleren.

4.3 Såfremt den Dataansvarlige ønsker at foretage tilsyn, som anført i dette pkt. 4, skal den Dataansvarlige

altid give Databehandleren et varsel på mindst 30 dage i sådan forbindelse.

 

5.0 Brug af underdatabehandler

5.1 Den Dataansvarlige giver Databehandleren samtykke til anvendelse af underdatabehandlere, forudsat

at de i Databehandleraftalen stillede betingelser for dette er opfyldt. Databehandleren underretter den

Dataansvarlige om sådanne underdatabehandlere.

5.2 Underdatabehandleren er under Databehandlerens Instruks. Databehandleren har indgået skriftlig

databehandleraftale med underdatabehandleren, hvori det er sikret, at underdatabehandleren opfylder

krav tilsvarende dem, som stilles til Databehandleren af den Dataansvarlige i medfør af

Databehandleraftalen.

5.3 Omkostninger forbundet med etablering af aftaleforholdet til en underdatabehandler, herunder

omkostninger til udarbejdelse af databehandleraftale og eventuel etablering af grundlag for overførsel til

tredjelande, afholdes af Databehandleren og er således den Dataansvarlige uvedkommende.

5.4 Såfremt den Dataansvarlige måtte ønske at instruere underdatabehandlere direkte, bør dette alene ske

efter drøftelse med og via Databehandleren. Hvis den Dataansvarlige afgiver Instruks direkte overfor

underdatabehandlere, skal den Dataansvarlige senest samtidig underrette Databehandleren om Instruksen

og baggrunden for denne. Hvor den Dataansvarlige instruerer underdatabehandlere direkte gælder

følgende:

a) Databehandleren er fritaget for ethvert ansvar, og enhver følge af sådan Instruks er alene den

Dataansvarliges ansvar.

b) Den Dataansvarlige hæfter for enhver omkostning, som instruksen måtte medføre for Databehandleren.

c) Databehandleren er berettiget til at fakturere den Dataansvarlige med sin sædvanlige timetakst for al

arbejdstid, som en sådan direkte Instruks måtte medføre for Databehandleren.

d) Den Dataansvarlige er selv ansvarlig overfor underdatabehandlere for enhver omkostning, vederlag eller

anden betaling til underdatabehandleren, som den direkte Instruks måtte medføre.

 

5.5 Databehandleren anvender underdatabehandlere til at forestå den tekniske drift af tjenesterne. Den

Dataansvarlige kan på skrift anmode Databehandleren om at angive hvilke underdatabehandlere, der

benyttes.

5.6 Den Dataansvarlige accepterer ved indgåelsen af nærværende Databehandleraftale, at

Databehandleren er berettiget til at skifte underdatabehandler, forudsat, at:

a) en eventuel ny underdatabehandler overholder tilsvarende betingelser, som stilles i nærværende pkt. 4

til den nuværende underdatabehandler

b) den Dataansvarlige senest ved en eventuel anden underdatabehandlers påbegyndelse af behandlingen

af personoplysninger, som den Dataansvarlige er dataansvarlig for, af Databehandleren orienteres om den

nye underdatabehandlers identXRt.

 

6.0 Databehandling udenfor instruksen

6.1 Databehandleren kan behandle personoplysninger udenfor Instruksen i tilfælde, hvor det kræves af EU-

retten eller national ret, som Databehandleren er underlagt.

6.2 Ved behandling af personoplysninger udenfor Instruksen skal Databehandleren underrette den

Dataansvarlige om årsagen hertil. Underretningen skal ske, inden behandlingen foretages og skal indeholde

en henvisning til de retlige krav, der ligger til grund for behandlingen.

6.3 Underretning skal ikke ske, hvis underretning vil være i strid med EU retten eller den nationale ret.

 

7.0 Behandling og videregivelse af personoplysninger

7.1 Den Dataansvarlige indestår for at have fornøden hjemmel til behandling af personoplysningerne

omfattet af nærværende Databehandleraftale.

7.2 Databehandleren må ikke uden skriftligt samtykke fra den Dataansvarlige videregive oplysninger til

tredjemand, med mindre sådan videregivelse følger lovgivningen eller af en bindende anmodning fra en

retsinstans eller en databeskyttelsesmyndighed, eller det fremgår af denne Databehandleraftale.

 

8.0 Instruks

8.1 Databehandleren handler alene efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige. Hvis der ikke

forefindes en skriftlig instruks, træder Databehandlerens egen instruks i gang. Databehandleren skal sikre,

at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre formål eller behandles på en anden måde, end

hvad der fremgår af den Dataansvarliges instruks. Alle de behandlinger der er nødvendige og beskrevne for

at kunne afvikle aftalen, betragtes som dokumenterede.

8.2 Såfremt en instruktion efter Databehandlerens opfattelse er i strid med Persondataloven eller

Persondataforordningen, skal Databehandleren orientere den Dataansvarlige herom.

8.3 Såfremt behandlingen af personoplysninger hos Databehandleren sker helt eller delvist ved anvendelse

af fjernopkobling, herunder hjemmearbejdspladser, skal Databehandleren fastsætte retningslinjer for

 

medarbejdernes behandling af personoplysninger ved anvendelse af fjernopkobling, som i øvrigt skal

opfylde de i Databehandleraftalen stillede krav.

8.4 Databehandleren skal så vidt muligt bistå den Dataansvarlige med opfyldelse af den Dataansvarliges

forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder, herunder om indsigt,

berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevante personoplysninger behandles af

Databehandleren. Modtager Databehandleren sådan henvendelse fra den registrerede, orienterer

Databehandleren den Dataansvarlige herom.

8.5 Den Dataansvarlige hæfter for alle Databehandlerens omkostninger ved sådan bistand, jf. pkt. 8.4,

herunder til underdatabehandleren. Databehandlerens bistand afregnes til Databehandlerens til enhver tid

gældende timetakst for sådant arbejde.

 

9.0 Fortrolighed

9.1 Databehandleren skal holde personoplysningerne fortrolige og er således alene berettiget til at anvende

personoplysningerne som led i opfyldelsen af sine forpligtelser og rettigheder i henhold til

Databehandleraftalen.

9.2 Databehandleren skal sikre, at de medarbejdere og eventuelle andre, herunder underdatabehandlere,

der er autoriseret til at behandle de i Databehandleraftalen omfattede personoplysninger, er pålagt

tavshedspligt.

 

10.0 Varighed og ophør af databehandleraftalen

10.1 Databehandleraftalen træder i kraft ved den Dataansvarliges accept af IT-Effects Salgs- og

leveringsbetingelser.

10.2 Opsigelse eller ophævelse af denne Databehandleraftale kan alene ske ved – og berettiger til –

samtidig opsigelse eller ophævelse af dele af aftalen, der vedrører behandling af personoplysninger i

medfør af Databehandleraftalen.

10.3 I tilfælde af at ydelsen ophører uanset årsag, ophører Databehandleraftalen også. Databehandleren er

dog forpligtet af denne, så længe Databehandleren behandler personoplysninger på vegne af den

Dataansvarlige.

10.4 Efter ophøret af aftalen er Databehandleren berettiget til at slette alle personoplysninger, som er

behandlet under den ophørte aftale på vegne af den Dataansvarlige, med mindre EU-retten eller national

ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. Den Dataansvarlige kan anmode om fornøden

dokumentation for, at dette er sket.

 

Læs evt. mere on ”Databehandleraftale” på

https://www.advodan.dk/erhverv/persondata/databehandleraftale/

KONTAKT

lokation

Blytækkervej 3,

8800 Viborg

kontakt os

Tlf: +45 42 52 07 19

Email : kontakt@xplorxr.dk

Telefon tider

MAN-FRE 08:00 – 18:00